Regulamin konkursu DesignWays

§1 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs DesignWays“ i jest zwany dalej: “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest zebza Natalia Bienias.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem bloga zebza.net
4. Poprzez pracę konkursową rozumie się, jako dodanie komentarza bezpośrednio pod artykułem konkursowym. Oceniana będzie kreatywność zgłoszonych prac.
5. W konkursie przewidziana są dwie nagrody w postaci wejściówek na wydarzenie DesignWays.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w artykule konkursowym 24.09.2018.
8. Zwycięskie praca zostaną wybrana przeze organizatora – ocenie podlegać będzie pomysł i uzasadnienie wyboru.

§2 Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zebza.net. W sprawach nie ujętych w regulaminie niniejszego konkursu należy kontaktować się za pomocą adresu byzebza@gmail.com

§3 Przetwarzanie danych
Administratorem podanych przez Ciebie w mailu danych osobowych będzie firma “zebza Natalia Bienias”. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu. Dane będą przechowywane w bazie administratora na czas trwania konkursu. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.