Regulamin konkursu GrafConf 2018

§1 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs GrafConf“ i jest zwany dalej: “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest zebza Natalia Bienias.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem bloga zebza.net
4. Poprzez pracę konkursową rozumie się, przesłanie projektu na maila byzebza@gmail.com. Oceniana będzie kreatywność zgłoszonych prac.
5. W konkursie przewidziana jest 1 nagroda główna w postaci wejściówki na wydarzenie GrafConf.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w niniejszym artykule konkursowym 29.08.2018.
8. Zwycięska praca zostanie wybrana przeze organizatora – ocenie podlegać będzie pomysł i estetyka pracy.

§2 Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zebza.net. W sprawach nie ujętych w regulaminie niniejszego konkursu należy kontaktować się za pomocą adresu byzebza@gmail.com

§3 Przetwarzanie danych
Administratorem podanych przez Ciebie w mailu danych osobowych będzie firma “zebza Natalia Bienias”. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu. Dane będą przechowywane w bazie administratora na czas trwania konkursu. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.