Regulamin konkursu Elementarz UX #2

§1 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Elementarz UX #2“ i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest zebza Natalia Bienias.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  – zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  – ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – wykona Zadanie Konkursowe.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 6. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na blogu zebza.net odpowiedź na pytanie konkursowe, w sekcji komentarzy do wpisu. (dalej: Zadanie Konkursowe).
 7. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
  – zamieszczenie w sekcji komentarzy do wpisu blogowego odpowiedzi na pytanie.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
  – nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
  – użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§2  Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

§3 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 1. Po zakończeniu Konkursu (17.11.2020 23:59), Organizator konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców.
 2. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
  Nagroda – dwa bilety (pakiet z wykładami)
 3. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Organizator zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 18.11.2020.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia informacji we wpisie blogowym najpóźniej dnia 18.11.2020.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej na maila byzebza@gmail.com informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

§4 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zebza.net. W sprawach nie ujętych w regulaminie niniejszego konkursu należy kontaktować się za pomocą adresu byzebza@gmail.com