Regulamin konkursu WITFLOW

§1 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs WITFLOW“ i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest zebza Natalia Bienias.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  – zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  – ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – posiada konto w serwisie Instagram,
  – wykona Zadanie Konkursowe.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 6. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Instagram pracę konkursową na temat: Moje narzędzia do kreatywnej pracy i oznaczy pracę konkursową w opisie hashtagiem: #zebzokonkurs (dalej: Zadanie Konkursowe).
 7. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
  – zamieszczenie w serwisie Instagram dowolną formę wyrazu twórczego na zadany temat, takich jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
  – nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
  – naruszają regulamin serwisu Instagram.
  – użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§2  Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

§3 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę.
 2. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
  Nagroda I – zestaw kart warsztatowych WITFLOW
 3. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Organizator zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 14.11.2020.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia informacji we wpisie blogowym najpóźniej dnia 14.11.2020. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

§4 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zebza.net. W sprawach nie ujętych w regulaminie niniejszego konkursu należy kontaktować się za pomocą adresu byzebza@gmail.com
 2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 

§5 Przetwarzanie danych

Administratorem podanych przez Ciebie w mailu danych osobowych będzie firma “zebza Natalia Bienias”. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu. Dane będą przechowywane w bazie administratora na czas trwania konkursu. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.